02 October, 2022

Jammu
Regional Centre

|


News Detail

MLIS online seminar schdule TEE Dec 2021

10 June, 2022

 Dear students,

                                   Regional centre Jammu is conducting is MLIS online seminar under TEE Dec 2021. Kindly join the seminar as per the detail. click her for the details